Polityka prywatności

Definicje

Spółka – Flame Employment Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul.Dąbrowskiego 6,
Serwis –
Adres naszej strony internetowej to: https://pracairlandia.eu. Strona Główna dla aplikacji: http://flamejobs.pl

Kim jest spółka

Spółka jest administratorem Twoich danych osobowych.

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247956, NIP 107-000-35-53, REGON 140360721.

Aktualne dane kontaktowe są zamieszczone w punkcie 10.

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

2.1.1 Dane przekazane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie:

Rekrutacja: W ramach usług rekrutacyjnych Spółka za pośrednictwem Serwisu pozyskuje następujące, dobrowolnie przekazane dane osobowe kandydatów do pracy:

 • imię, nazwisko,
 • adres, telefon,
 • adres email,
 • informacje o wykształceniu zawarte w CV,
 • informacje o doświadczeniu zawarte w CV,
 • zdjęcie zawarte w CV.

Konkursy: W ramach konkursów organizowanych przez Spółkę za pośrednictwem konta Facebook pozyskujemy następujące, dobrowolnie przekazane przez uczestników konkursu dane osobowe:

 • imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook,
 • numer identyfikacyjny (Facebook ID),
 • telefon,
 • adres na który ma być wysłana nagroda,
 • inne informacje pozyskiwane zgodnie z ustawieniami prywatności aplikacji Facebook

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, choć niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Spółkę.
Zapytania – komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji: W przypadku kontaktu telefonicznego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

W przypadku kontaktu mailowego zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres email,
 • telefon.

2.1.2 Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszego serwisu:

Jeżeli korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje: Dane o urządzeniu:

 • Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory.

Dane o aktywności w Serwisie

 • Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwani, czas trwania Twojej wizyty.

Cookies:

 • Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizację korzystania z serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu.

2.1.3. Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł:

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:

 • dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane z publicznych rejestrów;
 • innych użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z naszych usług bądź biorą udział w naszych konkursach.
3. Czy pozyskujemy dane od dzieci?

Nie pozyskujemy danych osobowych dzieci. Po stwierdzeniu, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będzie wykorzystywać tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Twoje dane osobowe przetwarzamy, gdy:

 • wyrazisz na to zgodę w związku z naszymi usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu bądź uczestnictwem w konkursie;
 • jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych usług świadczonych za pomocą Serwisu;
 • jest to konieczne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Twoje dane osobowe nie będą profilowane.
Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania.

4.1 Przetwarzanie danych w ramach rekrutacji:

W celu umożliwienia aplikowania na ogłoszenia pracy zamieszczone w kategorii „Dla pracownika” udostępniliśmy Użytkownikom możliwość przesyłania ich CV w naszym Serwisie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

W przypadku rekrutacji bezpośrednich na określone stanowiska pracy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa, tj. art. 22(1) § Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzania z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a w przypadku wizerunku zawartego w CV dodatkowo dobrowolna zgoda, tj. art. 22 (2) § 1 KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Po wyrażeniu zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa Spółka może przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres do 3 lat.

Po wyrażeniu zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa Spółka będzie za pośrednictwem wiadomości sms oraz wiadomości elektronicznych przesyłanych na Twój adres e–mail informować Cie o ofertach pracy w ramach przyszłych rekrutacji.

W przypadku przyszłych rekrutacji oraz informowania o ofertach pracy poprzez SMS lub wiadomości elektroniczne podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.2 Konkursy:

W przypadku danych gromadzonych w związku z konkursami ogłaszanych na portalu Facebook podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.3 Zapytania – komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji:

W przypadku danych gromadzonych w związku z zapytaniami podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.4 Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu:

Wykorzystujemy dane o aktywności użytkownika do:

 • określania długości i sposobu poruszania się po Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych usług.
 • wewnętrznych analiz biznesowych.

Powyższe informacje przetwarzamy w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy wygody korzystania z Serwisu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Twoje prawa.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przyznają Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

5.1 Sposób realizacji Twoich praw:

W celu realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych należy skorzystać z zakładki „kontakt” w Serwisie celem przesłania odpowiedniego żądania Spółce. O sposobie rozstrzygnięcia żądania poinformujemy Cię w sposób uregulowany przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

5.1.1 Czas realizacji Twoich praw:

Dołożymy wszelkich starań żeby rozpatrzyć Twoje żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W sprawa szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych procedur, wyjaśnień może to trwać dłużej, o czym zostaniesz poinformowany.

5.2 Rodzaje praw:
5.2.1. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.2.2 Prawo dostępu

do danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy.

5.2.3 Prawo do sprostowania 

danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy.

5.2.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. Prawo to pozwala zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania.

5.2.5 Prawo do usunięcia 

danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach, istnieje obowiązek przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów i wówczas nie będzie możliwa realizacja Twojego żądania.

5.2.6 Prawo do sprzeciwu 

wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy dane w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu. Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu Spółka może posiadać prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych, który może być nadrzędny wobec Twoich praw i wolności. W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie będzie oznaczać usunięcia Twoich danych osobowych.

5.2.7 Prawo do przenoszenia 

danych osobowych. Realizacja prawa polega na dostarczeniu Tobie lub wskazanej przez Ciebie osobie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

6. Czy udostępniamy Twoje dane?

W celu realizacji usług możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracodawcy: Klient dla którego rekrutujemy, przekazywane dane o historii zatrudnienia. Po wstępnej akceptacji, przekazywane dane umożliwiające przeprowadzenie rozmowy zdalnej.
Pracodawcy użytkownicy: W przypadku pracowników tymczasowych dane osobowe będą przekazywane pracodawcom użytkownikom

Podmioty trzecie świadczące usługi: w celu wywiązania się z obowiązków płatnika wobec pracowników, których zatrudni Spółka, ich dane będą udostępniane firmie Flexible Finance Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy wykonującej na zlecenie Spółki rachubę płac

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

7. Czy Spółka przekazuje Twoje dane do państw trzecich?

Spółka przekazuje Twoje dane do państw trzecich.

8. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach świadczenia usług, wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

W przypadku pracowników dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy i wymagany przepisami prawa regulującymi obowiązek przechowywania akt osobowych.

W przypadku rekrutacji stałych obejmujących pozyskanie danych osobowych do bazy danych dane będą przechowywane przez okres 2 lat.

9. Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania.

W celu zapewnienia poufności, rozliczalności i integralności Twoich danych osobowych Spółka wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Należy pamiętać, że pomimo wdrożonych środków ochrony danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

10. W jaki sposób można się z nami kontaktować?

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw należy:

 • skorzystać z adresów mailowych lub telefonów Spółki wskazanych w zakładce „Kontakt” Serwisu;
 • wysłać list na adres Spółki: 87-100 Toruń,ul.Dąbrowskiego 6.
11. W jaki sposób informujemy o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane w ramach Serwisu.